Všeobecné obchodní podmínky  

  • Klient provádí veškeré sportovní aktivity na vlastní riziko.
  • Domluvenou tréninkovou lekcí se rozumí stanovení dne, hodiny a místa konání tréninkové lekce.
  • Domluvená tréninková lekce je závazná pro obě strany.
  • Trenér je povinen domluvenou tréninkovou lekci připravit a řádně absolvovat.
  • Klient je povinen domluvenou tréninkovou lekci uhradit v plné výši dle zvolené formy úhrady, každá domluvená tréninková lekce musí být předem uhrazena a to i v případě platby za každou tréninkovou lekci zvlášť.
  • Pokud se trenér nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen tuto lekci klientovi nahradit v plném obsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit klientovi bez zbytečného prodlení.
  • Pokud klient zruší domluvenou tréninkovou lekci dříve než 1 týden před jejím konáním z jakéhokoliv důvodu, má nárok tuto hodinu převést na jiný dohodnutý termín.
  • Pokud klient zruší domluvenou tréninkovou lekci ze závažného objektivního důvodu (zejména lékařem určená pracovní neschopnost) a to dříve než 24 hodin před jejím konáním, má nárok tuto hodinu bezplatně převést na jiný dohodnutý termín, tuto změnu musí ohlásit trenérovi bez zbytečného prodlení.
  • Pokud klient zruší domluvenou tréninkovou lekci později než 24 hodin před jejím konáním, je povinen vždy lekci uhradit v plné výši bez ohledu na důvod zrušení.